ख/kh

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
खंक खंख खँख खंग खँग खँघ खँच खंज खँज
खंड खँड खंत खंद खँद खँध खंध खंब खंभ खँभ
खँव खँस खई ख-क खक् खखड खखर खखस खखा खखे
खखो ख-ग खग खग- खगन खगव खगह खगा खगि खगे
खगो खग् खचन खचम खचर खचा खचि ख-च खची खचे
खच् खज खजक खजप खजम ख-ज खजल खजह खजा ख़ज
खजि खज़ खजु खजू खजे खजो खटं खट खटक खटख
खट- खटन खटप खटब खटभ खटम खटर खटल खटव खटा
खटि खटी खटु खटे खटो खट् खडं खड खड़ खड्
खणक खणन खतं खत खत- खतक खतख खतन खतम खतर
खता खति ख-त खती खतौ खत् खदं खद* खदख खदब
खदर खदश खदा खदि खदी खदु खदू खदे खद् खन
खनक खनख खनन खनय खनव खनह खना खनि खनी खनो
खन् खपच खपट खपड खपत खपन खपर ख-प खपल खपव
खपा खपु खप् खफक खफग खफा खफी खफ् खबर ख-ब
खबी खब् खभड खभर खभा खम खमक ख-म खमण खमद
खमस खमा खमि खमी खमो खम् खयं खया खयन खरं
खर खरक खर- खरख खरग खरच खरज खरत खरद खरध
खरन खरप खरब खरभ खरम खरल खरव खरश खरस खरह
खरा खरि खरी खरु खरे खरो खरौ खर् खल खलई
खलक खलख खलड खलत खलध खलन खलब खलभ खल- खलल
खलस खलह खला खलि खली खलु खलू खले खल् ख-व
खवा खवी खवै खश खशख खशी खश् ख-श खष् खस
खसक खसख खस- खसत खसन खसब खसम खसर ख-स खसल
खसा ख़स खसि खसी खसो खस् खह ख-ह खाँ खां
खाई खाऊ खाक खाख खाग खाज खाट खाड खाढ खात
खाद खाव खाध खान खाप खाब खाभ खाम खाय खार
खाल खास खाह खिं खिच खिज ख़ि खिझ खिड खिण
खित खिद खिन खिप खिभ खिय खिर खिल खिव खिस
खीं खीख खीज खोज खीझ खीण खीध खीन खीप खीम
खीर खील खीव खीस खीह खुं खुँ खुआ खुक खुख
खुग खुच खुज खुझ खुट खुठ खुड खुत खुथ खुद
खुन खुफ खुभ खुम खुर खुल खुव खुश खूश खुस
खुह खूँ खू खूख खूग खूच खूझ खूट खूद खून
खूब खूर खूस खृष खेई खेऊ खेख खेच खेज खेट
खेड खेढ खेत खेद खेन खेप खेम खेय खेर खेल
खब खेव खेस खेह खैं खैक खैन खैब खैम खैय
खैर खैल खों खोआ खोइ खोई खोक खोख खोग खोच
खोट खोड खोद खोन खोप खोब खोभ खोम खोय खोर
खोल खोव खोस खोह खौं खौज खौफ खौर खौल खौह
ख्य ख्र ख्व
 
लौटें          मुख पृष्ठ