ब/ba

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
बंक बँक बंग बँग बंच बंछ बंज बंझ बँट
बंट बँड बंड बंद बँद बंध बँध बं- बंब बँब
बंभ बँभ बंस बँस बँह बइठ बइर बउर बक बकच
बक- बकु बकज बकठ बकत ब-क बकन बकम बकर बकल
बकव बकस बका बकि बकी बकू बके बकै बको बकौ
बक् बखत बखर बखस बखा बखि बखी बखू बखे बखो
बख् बग बगई बगछ बगट बगड बगत बगद बगन बगब
बग- बगर बगल बगस बगा बगि बगी बगु बगू बगे
बगै बगौ बग् बघं बघ बघ- बघन बघब बघर बघव
बघा बघू बघे बघै बच बचक बचत बचन बचप बचव
बचा बचि बचु बचू बचो बच् बछ बछड बछन बछर
बछल बछव बछा बछि बछे बछौ बजं बजक बजग बजट
बजड बजन बजब बजम बजर बजव बजा बजु बजू बज्
बझन बझव बझा बट बटई बटक बटख बट- बटन बटप
बटम बटल बटव बटा बटि बटी बटु बटे बटै बटो
बट् बठि बड़ बडं बडा बडि बडू बड् बढ़ बणि
बत बतक बत- बतख बतर बतल बता बति बती बतू
बतो बतौ बत् बथन बथा बथि बथु बथ् बद बद-
बतज बदइ बदक बदख बदज बदत बदद बदन बदफ बदब
बदम बदर बदल बदश बदस ब-द बदह बदा बदि बदी
बदू बदे बदौ बद् बध बधइ बध- बधन बधव बधा
बधि बधू बधै बध् बन बन- बनउ बनक बनख बनग
बनच बनज बनड बनत बनद बनध बनन बनि बनप बनफ
बनब बनम बनर बनव बनस बनह बना बनी बने बनै
बनो बनौ बन् बपं बप बपत बपन बप- बपु बपख
बपौ बप् बफर बफा बफौ बबक बबर बबा बबु बबू
बब् बभन बभू बभ् बम बमक बमग बम- बमन बमब
बमी ब-म बमे बमो बम् बयं बय बयन बयर बयल
बयस बया बरं बर बरई बरक बर- बरख बरग बरच
बरछ बरज बरट बरण बरत बरद बरध बरन बरप बरफ
बरब बरम बरर बरव बरष बरस बरह बरा बरि बरी
बरु बरू बरे बरै बरो बरौ बर् बलं बल बलक
बल- बलख बलग बलच बलज बलद बलन बलब बलभ बलम
बलय बलर बलल बलव बलश बलस बलह बला बलि बली
बलु बलू बलै बलो बल् बवँ बवं बव बवध बवन
बवर बवा बशर बशि बशी बष् बसं बस बसक बसत
बसद बसन बसर बसव बसह बसा बसि बसी बसु बसू
बसे बसै बसो बसौ बस् बहँ बहक बहड बहत बहद
बहन बहब बहम बहर बहल बहस बहा बहि बही बहु
बहू बहे बहो बह् बाँ बां बा बाइ बाई बाउ
बाऊ बाए बाओ बाक बाख बाग बाघ बाच बाछ बाज
बा- बाझ बाट बाड बाढ बाण बात बाथ बाद बाध
बान बाप बाफ बाब बाव बाभ बाम बाय बॉय बार
बाल बाश बाष बास बाह ब्र बिं बिद बिब बि
बिअ बिआ बिओ बिक बिख बिग बिघ बिच बिछ बिज
बजो बिझ बिट बिठ बिड बिढ बित बिथ बिध बिन
बिप बिफ बिभ बिम बिय बिर बिल बिव बिश बिष
बिस बिह बीं बीड बी बीक बीख बीग बीध बीच
बीछ बीज बीझ बीट बीठ बीत बीथ बीद बीन बीफ
बीब बीभ बीम बीय बीर बील बीव बीस बीह बुं
बुँ बुअ बुआ बुक बुख बुग बुच बुज बुझ बुट
बुड बुढ बुत बुद बुध बुन बुब बुभ बुय बुर
बुल बूल बुव बुस बुह बूँ बू बूआ बूई बूक
बूग बूच बूज बूझ बूट बूठ बूड बूढ बूत बूथ
बून बूब बूम बूर बृं बृच बृट बृष बृह बें
बेढ बेद बे बेअ बेआ बेइ बेई बेउ बेए बेओ
बेऔ बेक बेख बे- बेग बेच बेज बेझ बेट बेठ
बेड बेण बेत बेध बेन बेप बेब बेम बेव बेय
बेर बेल बेश बेस बेह बैं बै बैक बैख बैन
बैग बैज बैट बैठ बैड बैढ बैण बैत बैद बैप
बैम बैय बैर बैल बैष बैस बैह बों बोअ बोआ
बोक बोख बोग बोज बो- बोझ बोट बोड बोत बोद
बोध बोन बोब बोय बोर बोल बोव बोह बौं बौआ
बौख बौछ बौद बौध बौन बौर बौल बौस बौह ब्य
बूह ब्ल ब्व बगज
 
लौटें          मुख पृष्ठ